FAQ

Jesteśmy deweloperem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, firmą w całości z polskim kapitałem o ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego. Działamy od 1991 r. na terenie miasta Siedlce i Warszawy. Mamy za sobą ponad 1000 wybudowanych mieszkań.
Budujemy dla Ludzi i z myślą o nich. Stawiamy na sprawdzone technologie i innowacyjne rozwiązania idąc z duchem zmieniających się potrzeb mieszkaniowych. Jesteśmy transparentni i w sposób przejrzysty przedstawiamy warunki umowy a nasz wypracowany, stabilny kapitał zapewnia finansowe bezpieczeństwo naszym Klientom.

Proces zakupu mieszkania składa się z następujących po sobie etapów takich jak:

  • wybór oferty mieszkaniowej, inaczej wybór mieszkania lub lokalu który chcą Państwo kupić,

  • podpisanie umowy rezerwacyjnej u dewelopera i jej realizacja

  • podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza i jej realizacja

  • odbiór mieszkania i podpisanie umowy przenoszącej własność (inaczej umowy przyrzeczonej);

Umowa rezerwacyjna to umowa zawierana między deweloperem a Klientem (tu rezerwującym) w celu czasowego wyłączenia wybranego mieszkania z oferty sprzedaży. Zapewnia rezerwującemu pierwszeństwo do nabycia lokalu. Umowa rezerwacyjna mieszkania może przewidywać opłatę rezerwacyjną jeśli tak umówią się strony umowy (deweloper i Klient), ale nie musi (szczegółowe informacje znajdą Państwo na https://www.umowadeweloperska.pl/strefa-wiedzy/czym-jest-umowa-rezerwacyjna/)

Umowę rezerwacyjną podpisuje się u dewelopera po wcześniejszym umówieniu terminu podpisania takiej umowy.

 

Umowa deweloperska to akt prawny, który wskazuje obowiązki dewelopera i nabywcy mieszkania. To umowa w której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku (z wybranym przez nabywcę mieszkaniem) a następnie do przeniesienia na nabywcę prawa własności tego mieszkania. Nabywca natomiast zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny. Umowa ta reguluje wiele kwestii, między innymi harmonogram płatności.

Umowa deweloperska zawierana jest zawsze u notariusza w formie aktu notarialnego po wcześniejszym umówieniu terminu jej podpisania. Koszty zawarcia takiej umowy dzielone są po połowie między dewelopera i kupującego (nabywcę) a więc w równym stopniu obciążają obie strony umowy.

 

Firma Budomatex Spółka Akcyjna współpracuje z doradcami kredytowymi którzy pomagają jej Klientom w wyborze najlepszej oferty kredytowej. Kontakt do doradcy kredytowego otrzymają Państwo w biurze sprzedaży firmy Budomatex.
Tak, mogą Państwo dokonywać zmian w swoim przyszłym mieszkaniu. Chęć takiej zmiany należy zgłosić do dewelopera, który po konsultacji z projektantem i inżynierem zdecyduje jakie zmiany są możliwe do wprowadzenia a następnie przedstawi ich szacunkowe koszty. Dodatkowe zmiany lokatorskie są dodatkowo płatne. Wszystkie ustalenia dotyczące każdej zmiany, po jej akceptacji, zostają spisane jako aneks do umowy deweloperskiej.
Tak, jest to możliwe po wcześniejszym umówieniu się z kierownikiem budowy i ustaleniu terminu takiego spotkania w biurze dewelopera.
Harmonogram i sposób płatności określa umowa deweloperska.
Informację o możliwości odbioru kluczy do nowego mieszkania deweloper poinformuje Państwa mailowo lub telefonicznie. Sam odbiór mieszkania odbywa się w obecności inżyniera, kierownika budowy i wiąże się z obejrzeniem mieszkania, hali garażowej i części wspólnych budynku.
Po spisaniu protokołu odbiorczego, ewentualne usterki zostaną usunięte przez dewelopera i na jego koszt, w ustalonym przez obie strony terminie.
Idąc za definicją UOKIK „rękojmia to jedna z dwóch dróg składania reklamacji przez konsumenta i tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy za wady fizyczne bądź prawne kupionego towaru”. Rękojmia na mieszkanie daje Państwu możliwość zgłaszania niezgodności z umową (wad nieruchomości) w okresie 5 lat od daty odbioru mieszkania.
Usterki mieszkania i części wspólnych należy zgłaszać do administratora budynku w formie pisemnej tj. mailowo, (przez formularz kontaktowy, email) lub w formie papierowej, z datą i podpisem osoby zgłaszającej.
Mogą Państwo się urządzać i wykańczać swoje mieszkanie po dokonaniu całkowitej wpłaty i odbiorze kluczy do mieszkania.